Regulamin

Kontakt

Regulamin gabinetu Zdrowy Jadłospis

Regulamin usług dietetycznych Poradni dietetycznej Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz-Pelak

 • I Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w celu określenia szczegółowych warunków oraz zasad korzystania z Usług oferowanych przez Poradnia Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji do pobrania pod adresem www.zdrowyjadlospis.pl, oraz w siedzibie Zdrowy Jadłospis ul. AL. Jana Pawła II 25, 37-450 Stalowa Wola.
 3. Warunkiem korzystania z oferowanych Usług jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 4. Usługi świadczone są osobiście przez dietetyka Anna Jamborowicz Pelak, zwaną w dalszej części „Dietetykiem”.
 5. Dietetyk, posiada stosowne uprawnienia zawodowe do udzielania porad i informacji dietetycznych w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń a także działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jak również z poszanowaniem praw pacjenta, zasad etyki i poufności.
 6. Pacjentem jest każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Poradnię Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak.
 7. Poradnia dietetyczna Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak świadczy usługi z zakresu:

– konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych stacjonarnie; 

– konsultacji w ramach wizyt domowych u pacjenta;

– konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych online; 

– analizy składu ciała;

– edukacji zdrowotnej.

 1. Konsultacje dokonywane przez Poradnię dietetyczną Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 2. Usługi świadczone przez Poradnię  dietetyczną Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanego przez Pacjenta skutku, niemniej wykonywane są z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 3. Poradnia Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego, wybiórczego czy sprzecznego z rekomendacjami stosowania się do zaleceń Dietetyka. Zatajenie jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia Pacjenta może wpłynąć negatywnie na proces dietetyczny, a nawet zagrażać życiu i zdrowiu Pacjenta.
 • II Obowiązki i Prawa Pacjenta
 1. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach (w szczególności o wszystkich jednostkach chorobowych, schorzeniach, dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementach i ziołach).
 2. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.
 3. Pacjent zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną usługę: 
 • w formie przedpłaty na konto Poradni przed wykonaniem usługi, 
 • gotówką w dniu wizyty (należy uzgodnić ten fakt z dietetykiem) oraz 
 • w formie płatności elektronicznej przy pomocy terminalu płatniczego w dniu wizyty (należy uzgodnić ten fakt z dietetykiem). 

W szczególnych przypadkach pacjent może uiścić opłatę za pomocą przelewu bankowego (nr rachunku dostępny u Dietetyka Anny Jamborowicz Pelak) najpóźniej w dniu świadczenia usługi. Wymaga to jednak zgody Dietetyka. W przypadku usługi on-line zapłaty określonej kwoty na rachunek bankowy Pacjent zobowiązany jest dokonać przed wykonaniem usługi.

 1.  W przypadku realizacji planu żywieniowego dla 2 osób, obowiązujący rabat dla jednej zostaje unieważniony, jeżeli jedna z osób zrezygnuje przestrzegania planu żywieniowego. Osoba nadal realizująca plan żywieniowy płaci wówczas pełne kwoty, zgodnie z cennikiem.
 2. Współpraca w formie online – Pacjent ma obowiązek dotrzymywać wyznaczanych przez dietetyka terminów, nie zastosowanie się może skutkować konsekwencjami mającymi wpływ na zdrowie, a także może być równoważne z przerwaniem współpracy, zaś Poradnia w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki tej współpracy.
 3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach, ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez niego diet.
 4. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w godzinach pracy Poradni Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak.
 5. W przypadku Pacjenta niepełnoletniego (nie ukończył 18. roku życia) wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Brak takiej zgody uniemożliwia skorzystanie z usługi Poradni Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak.
 6. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka.
 7. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną i karną za naruszanie praw autorskich.
 8. Pacjent ma prawo do: 

– uzyskania fachowej porady dietetycznej i rzetelnie przygotowanego planu żywieniowego; 

– przełożenia wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem; 

– otrzymania ułożonego indywidualnie planu żywieniowego nie później niż 7 dni roboczych od odbytej wizyty, chyba że zostało to wspólnie inaczej ustalone podczas konsultacji.

 • III Obowiązki i Prawa Dietetyka
 1. Dietetyk podczas pierwszego spotkania przeprowadza dokładny wywiad medyczno-żywieniowy. Pacjent tym samym dostarcza dane potrzebne do ustalenia indywidualnych zaleceń żywieniowych i ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadawane przez Pacjenta w trakcie konsultacji.
 2. Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie do 7 dni od dnia wizyty, po uprzednim otrzymaniu płatności za usługę. Dietę pacjent może odebrać w siedzibie Poradni, może otrzymać dietę wysłaną przez Pocztę na wskazany adres domowy lub za pomocą poczty e-mail.
 3. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu.
 4. W przypadku spóźnienia Pacjenta na wizytę Dietetyk zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę.
 5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych Dietetykowi.
 6. Dietetyk ma prawo do: 

– odmówienia konsultacji osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających, zachowujących się obraźliwie; 

– odmówienia konsultacji w przypadku, gdy nie posiada on dostatecznej wiedzy o prowadzeniu żywieniowym danej jednostki chorobowej lub innych dolegliwości; 

– zmiany terminu wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem. Późniejsze przełożenie spotkania skutkuje otrzymaniem przez Pacjenta zniżki na kolejną wizytę w dogodnym dla niego terminie.

 • IV Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak z siedzibą przy ul. AL. Jana Pawła II 25, 37-450 Stalowa Wola.
 2. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, ale konieczna do realizacji usług dietetycznych. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji usługi przez Poradnia Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak z siedzibą przy ul. AL. Jana Pawła II 25, 37-450 Stalowa Wola.
 3. Dane przechowywane są w sposób bezpieczny, uniemożliwiający osobom trzecim ich przejęcie.
 4. Szczegółowa Polityka Przetwarzania Danych Osobowych dostępna jest pod adresem www.zdrowyjadlospis.pl, oraz w siedzibie Zdrowy Jadłospis ul. AL. Jana Pawła II 25, 37-450 Stalowa Wola.
 • V Prawa autorskie
 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak www.zdrowyjadlospis.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak www.zdrowyjadlospis.pl bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 • VI Reklamacje
 1. Pacjent może złożyć reklamację, jeżeli usługi, o których mowa w Regulaminie nie są realizowane przez Poradnię Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres…..mail poradni
 3. Dietetyk zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Pacjenta reklamacji w terminie 14 dni.
 4. W przypadku gdy reklamacja Pacjenta uznana zostanie za zasadną Poradnia dietetyczna Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak może zaoferować Pacjentowi inną formę wykonania usługi albo inną usługę o tej samej wartości co reklamowana przez Pacjenta usługa, zgodną z oczekiwaniami klienta lub jeśli jest to niemożliwe, może zwrócić Pacjentowi część lub całość wniesionej przez Pacjenta opłaty.
 5. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za niezasadną uiszczona kwota za usługę nie jest zwracana.
 • VII Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawnych.
 2. Poradnia dietetyczna Zdrowy Jadłospis Anna Jamborowicz Pelak zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą przesłane drogą mailową lub przedstawione podczas pierwszej wizyty następującej po zmianie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2021